Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb

Tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb se vztahují na smlouvy uzavřené prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem mezi

naší společností:

Servis IT, s.r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha - Vinohrady

IČ: 28863984

DIČ: CZ28863984

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 149870

adresa pro doručování: Bělehradská 858/23, 120 00 Praha - Vinohrady

telefonní číslo: +420 775 743 175

kontaktní e-mail: info@servisitsro.cz

jako poskytovatelem

a podnikatelem či právnickou osobou

jako objednatelem

(oba dále společně též jen jako "smluvní strany").


Úvodní ustanovení


 • Dále v těchto obchodních podmínkách jsou používány některé pojmy, které jsou definované níže:
 • cenou služby se rozumí odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli na základě uzavřené smlouvy. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, cena služby je hrazena čtvrtletně předem na základě faktury vystavené poskytovatelem;
 • občanským zákoníkem se rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů;
 • obchodní podmínky (nebo jen "podmínky") jsou tyto všeobecné obchodní podmínky pro poskytování služeb;
 • reklamní kampaní se rozumí propagace objednatele a/nebo jeho produktů nebo služeb, případně webových stránek, zejména prostřednictvím systémů Google Ads, Seznam Sklik a Facebook Pixel;
 • smlouvou se rozumí smlouva o poskytování služeb či další smlouva uvedená v obchodních podmínkách;
 • webovým rozhraním se rozumí webové rozhraní umístěné na adrese www.servisitsro.cz nebo www.karmaklik.cz
 • Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti smluvních stran při uzavírání smlouvy prostřednictvím webového rozhraní nebo jiným způsobem.
 • Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat objednateli po dohodnutou dobu služby a objednatel se zavazuje za to poskytovateli zaplatit cenu služby.
 • Poskytovatel poskytuje služby spočívající v zajištění internetové inzerce a správě reklamních kampaní. Správa reklamních kampaní spočívá zejména v založení, provozu a vyhodnocení reklamní kampaně. Vyhodnocení reklamní kampaně může proběhnout buď v průběhu poskytování služeb poskytovatelem nebo po jejich skončení.
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanovením obchodních podmínek. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí vždy tím zněním obchodních podmínek, za jehož účinnosti vznikly. Práva a povinnosti smluvních stran se dále řídí Zásadami ochrany osobních údajů a podmínkami a pokyny uvedenými na webovém rozhraní zejména při uzavírání smlouvy. V otázkách zde neupravených se vztahy smluvních stran řídí právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 • Tyto obchodní podmínky se vztahují na objednatele, kteří jsou podnikateli, a na právnické osoby. Uzavírá-li objednatel smlouvu jako spotřebitel, tedy mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, je povinen poskytovatele o této skutečnosti informovat, nevyplyne-li tato skutečnost v rámci objednávkového procesu. V takovém případě poskytne poskytovatel objednateli další informace týkající se zákonné ochrany spotřebitele.
 • Zasláním objednávky objednatel stvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s jejich obsahem souhlasí.


Objednávka a uzavření smlouvy


 • Pro uzavření smlouvy je nutné, aby objednatel podal objednávku a aby došlo k přijetí této objednávky poskytovatelem. Prezentace služeb uvedená na webovém rozhraní je informativního charakteru a nejedná se o návrh poskytovatele na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku.
 • Objednatel může objednávku podat zejména prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky, nedohodne-li se s poskytovatelem na jiném způsobu podání objednávky.
 • Poskytovatel není povinen obdrženou objednávku potvrdit. Nepotvrzená objednávka není pro poskytovatele závazná. Poskytovatel je oprávněn ověřit si objednávku. Neověřenou objednávku může poskytovatel odmítnout.
 • Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy bylo objednateli doručeno přijetí závazné objednávky ze strany poskytovatele. Nebylo-li objednateli doručeno přijetí závazné objednávky, je smlouva uzavřena okamžikem, kdy poskytovatel zahájí poskytování služeb objednateli.
 • V případě zrušení objednávky ze strany objednatele má poskytovatel nárok na storno poplatek ve výši 50 % z ceny služby. Pokud již poskytovatel vynaložil v souvislosti se smlouvou náklady, náleží mu též náhrada těchto účelně vynaložených nákladů v plné výši.


Platební podmínky


 • Objednatel má možnost cenu služby poskytovateli mimo dalších způsobů uvedených na webovém rozhraní nebo individuálně dohodnutých zejména bezhotovostně před poskytnutím služby převodem na bankovní účet poskytovatele na základě zálohové faktury.
 • Cena služby je hrazena čtvrtletně předem, na základě faktury vystavené poskytovatelem. Při bezhotovostní platbě je cena splatná do deseti dnů od odeslání faktury poskytovatelem objednateli, není-li na faktuře uvedeno jinak. Závazek objednatele uhradit cenu služby je při bezhotovostní platbě splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet poskytovatele.
 • V případě prodlení objednatele s úhradou ceny služby je poskytovatel oprávněn pozastavit poskytování dalších dohodnutých služeb, a to až do okamžiku úhrady všech splatných dluhů objednatele.
 • Platba ceny služby je možná v českých korunách (Kč) nebo v Eurech (EUR).
 • Poskytovatel a objednatel sjednávají, že veškeré daňové doklady budou vystavovány a poskytovatelem zasílány v elektronické podobě. Poskytovatel faktury zasílá na email objednatele uvedený v objednávce, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.


Podmínky poskytování služeb


 • Poskytovatel zahájí poskytování služeb do pěti pracovních dnů od přijetí platby za cenu služby.
 • Poskytovatel bude služby poskytovat po dobu, na které se smluvní strany dohodly.
 • Objednatel je povinen poskytnout poskytovateli veškerou součinnost potřebnou k řádnému poskytnutí služeb ze strany poskytovatele. Zejména se může jednat o poskytnutí přístupu do systémů, v jejichž rámci budou poskytovány služby (Google Ads, Seznam Sklik, Facebook Pixel apod.). Poskytovatel neodpovídá za škodu, která objednateli vznikla z důvodu nedostupnosti nebo chyby systémů, v jejichž rámci poskytuje své služby.
 • Poskytovatel negarantuje objednateli, že po poskytnutí služeb dojde ke zvýšení odbytu zboží a/nebo služeb objednatele, ke zvýšení návštěvnosti webových stránek objednatele, ke zlepšení dobrého jména objednatele nebo k jinému výsledku.
 • Poskytovatel je povinen v případě správy reklamních kampaní dodržovat smluvní podmínky příslušné aplikace, prostřednictvím které reklamní kampaně objednatele spravuje.
 • Poskytovatel je oprávněn využít k propagaci objednatele všech textových a obrazových materiálů, které jsou výsledkem tvůrčí činnosti objednatele nebo ke kterým má objednatel platnou licenci, a které jsou poskytovateli za tímto účelem objednatelem poskytnuty nebo zpřístupněny. Bez předchozího souhlasu objednatelem není poskytovatel oprávněn použít poskytnuté materiály jinak než pro účely kampaně. Předchozí větou není dotčeno právo poskytovatele uvádět na webovém rozhraní reference objednatele.
 • Použije-li poskytovatel materiály, ke kterým nemá objednatel platná autorská práva nebo licenci a bude-li na něm v této souvislosti vymáhána náhrada škody nebo jiné újmy, finanční zadostiučinění za poškození dobré pověsti, případně jiné obdobné plnění, zavazuje se objednatel, který se porušení autorských práv dopustil, nahradit poskytovateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tímto porušením vznikla.
 • Objednatel je povinen počínat si při své činnosti tak, aby nepoškozoval dobré jméno a pověst poskytovatele a jím nabízených služeb.
 • Objednatel nesmí požadovat správu reklamní kampaně propagující webové stránky, zboží nebo služby, jejichž obsah může jakýmkoliv způsobem porušovat právní předpisy České republiky nebo dobré mravy. Může se jednat o webové stránky s nelegálním obsahem a o webové stránky, jejichž prostřednictvím dochází k porušování práv duševního vlastnictví či propagování výše uvedených činností.
 • Poskytovatel není povinen k náhradě škody, která vznikne objednateli z důvodu chybně nebo nekompletně poskytnutých podkladů.
 • Výstupy reklamních kampaní poskytuje poskytovatel objednateli na jeho žádost, a to do dvou pracovních dnů od přijetí žádosti objednatele.


Trvání smlouvy a její ukončení


 • Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou v objednávce služeb.
 • Smlouva může být vedle uplynutí doby ukončena též písemnou dohodou smluvních stran ke sjednanému dni, odstoupením ze zákonných důvodů nebo z důvodů uvedených ve smlouvě, nebo výpovědí dle následujících ustanovení. Odstoupení od smlouvy i její výpověď musí být písemné (za písemnou formu se považuje rovněž e-mail).
 • Obě smluvní strany mohou smlouvu vypovědět s okamžitou účinností bez výpovědní doby, poruší-li druhá smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, nebo pokud i přes písemné upozornění porušuje smluvní strana smlouvu opakovaně méně závažným způsobem.
 • Každá ze smluvních stran může dále smlouvu vypovědět bez výpovědní doby, je-li druhá smluvní strana i přes písemnou upomínku v prodlení s kteroukoliv platbou po dobu delší než 14 (čtrnáct) dnů.
 • Ukončení smlouvy nemá vliv na případné nároky na náhradu škody, nároky na zaplacení úroků z prodlení nebo na úhradu smluvní pokuty.


Práva z vadného plnění


 • Pokud služby neodpovídají popisu uvedenému na webovém rozhraní nebo v kvalitě dohodnuté prostřednictvím vzájemné komunikace mezi poskytovatelem a objednatelem, náležejí objednateli práva z vadného plnění dle občanského zákoníku.
 • Práva z vadného plnění objednateli nenáleží, pokud o vadě před poskytnutím služby věděl, nebo vadu sám způsobil, zejména poskytnutím nesprávných nebo neúplných vstupních informací nebo podkladů.
 • Reklamaci je objednatel povinen uplatnit neprodleně po zjištění závady. Nejpozději lze vadu reklamovat do šesti měsíců ode dne poskytnutí služby.
 • V případě vadného plnění má objednatel právo na náhradní poskytnutí služby, slevu z ceny služby nebo právo na odstoupení od smlouvy (bude-li se jednatel o podstatné porušení smlouvy).


Ochrana obchodního tajemství
a obchodní politiky smluvních stran


 • Při sjednávání smlouvy a jejím plnění mohou být smluvními stranami navzájem sděleny informace, které jsou označeny jako důvěrné nebo jejichž důvěrnost vyplývá z jejich povahy. Smluvní strana, které byly takovéto informace poskytnuty, se zavazuje tyto informace zejména:
 • uchovávat jako důvěrné;
 • neposkytnout je bez souhlasu druhé smluvní strany jiné osobě;
 • nevyužít je k jinému účelu, než k plnění smlouvy;
 • nevyužít jakýmkoliv jiným poškozujícím způsobem.
 • Dále se smluvní strany zavazují, že nebudou bez souhlasu druhé smluvní strany pořizovat kopie podkladů, které jí byly v rámci sjednávání a plnění smlouvy předány.


Ochrana autorských práv,
odpovědnost a užívání webového rozhraní


 • Obsah vytvořený nebo používaný poskytovatelem nebo umístěný na webovém rozhraní (texty včetně obchodních podmínek, fotografie, obrázky, loga, programové vybavení a další) je chráněn autorským právem poskytovatele nebo právy dalších osob. Objednatel nesmí obsah měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez souhlasu poskytovatele či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů.
 • Názvy a označení výrobků, zboží, služeb, firem a společností mohou být registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.
 • Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webového rozhraní nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Při využívání webového rozhraní nesmí objednatel používat postupy, které by mohly narušit funkci systému nebo nepřiměřeně zatěžovat systém.
 • Pokud se při užívání webového rozhraní objednatel dopustí jakéhokoliv nezákonného či neetického jednání, je poskytovatel oprávněn omezit, pozastavit nebo ukončit objednateli přístup na webové rozhraní, a to bez jakékoli náhrady. V tomto případě je objednatel dále povinen uhradit poskytovateli škodu, která mu jednáním objednatele dle tohoto odstavce prokazatelně vznikla, a to v plné výši.
 • Poskytovatel upozorňuje na to, že kliknutím na některé odkazy na webovém rozhraní může dojít k opuštění webového rozhraní a k přesměrování na webové stránky třetích subjektů.


Závěrečná ustanovení


 • Pokud vztah související s užitím webového rozhraní nebo právní vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.
 • Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné nebo nepoužitelné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností nebo nepoužitelností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.


Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2019.